منوی کاربر

فرم استخدام
مشخصات فردی
[[سوابق تحصیلی]]
[[نوع مدرک]] [[رشته تحصيلي]] [[سال اخذ]] [[نام مؤسسه يا دانشگاه]] [[محل تحصيل]]
[[شغل مورد تقاضا]]
[[معلومات زبان هاي خارجي]]
[[نوع زبان]] [[خواندن]] [[نوشتن درک مطلب]] [[مکالمه]]
[[دوره های آموزشی (تخصصي يا كارآموزي)]]
[[از تاریخ]] [[تا تاریخ]] [[نام موسسه برگزار کننده و محل آن]] [[عنوان دوره تحصيلي يا كارآموزي]] [[عنوان مدرك دريافتي]]
[[خلاصه سوابق كاري: (اعم از دولتي و خصوصي به ترتيب از آخرين محل خدمت)]]
[[از تاریخ]] [[تا تاریخ]] [[نام سازمان/ كارفرما و آدرس محل آن]] [[شغل/ سمت سازماني]] [[نوع استخدام]] [[ميزان حقوق و مزايا]] [[علت ترك خدمت]]
[[وضعيت استخدامي]]
[[اطلاعات آشنایان یا کسانی که شما را بشناسند]]
[[نام و نام خانوادگی]] [[شماره تماس]] [[شغل]] [[آدرس]]
[[چگونه با شرکت آشنا شدید؟]]

تاييديه های اخذ شده توسط شرکت فناوریهای پیشرفته حامد :

 ⚫ تاييديه كيفيت عملكرد و خدمات از شهرداريهاي مختلف

 ⚫ تاييديه از بنياد ملي نخبگان براي سيستم پمپاژ ايرلس هيبريدي و پاشش الکترونيوماتيکي

 ⚫ تاييديه از دانشگاه تبريز براي دستگاههاي چند منظوره رنگ آميزي و خط کشي هوشمند

 ⚫ تاييديه از بنياد ملي نخبگان براي دستگاههاي چند منظوره رنگ آميزي و خط کشي هوشمند

 ⚫ تاييديه از سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي کشور براي دستگاههاي چند منظوره رنگ آميزي و خط کشي هوشمند