تلفن : 34472744 – 041

فکس : 041-34472745

همراه : 09141193718 (حمید رضا محمدزاده – مدیر عامل )

ایمیل :

Info@faragamansanat.com

eng.hrma@gmail.com