طراحی و سـاخت انـواع جک هـای هیـدرولیـکی سـاده و تلسکوپی ( دو طرفه و یک طرفه )

بر اساس استاندارد های REXROTH

 

 

جک هبدرولیکی ـ ۲ جک هیدرولیکی ـ ۱