هد شیارزنی یک طرفه

Assem Single slide recessing 125

REcessing Head 3DD 2

Single Slide

normal

هد شیارزنی دو طرفه

 

Double Slide Facing Head 125 aDouble Slide 3D
Double Slide