طراحی و سـاخت انواع  مولتی اسپیندل هـای سوراخکـاری
و قلاویززنی در سایزهای مختلف بر اساس استاندارد های
DIN آلمان

 

4-ro 4-ro1